Πολιτική Εταιρίας

 

1. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Διοίκηση δεσμεύεται, συμμετέχοντας ενεργά, για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας καθώς και για την διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας αυτού. Για το σκοπό αυτό:

 

α) Θέτει σαν κυρίαρχο στόχο την ικανοποίηση των Απαιτήσεων του Πελάτη καθώς και των Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων.

 

β) Καθιερώνει μία συγκεκριμένη Πολιτική για την Ποιότητα.

 

γ) Προσδιορίζει αντικειμενικούς Στόχους για την Ποιότητα.

 

δ) Καθορίζει την Οργανωτική Δομή της Εταιρείας και τις      Αρμοδιότητες για όλα τα θέματα που άπτονται του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

 

2. ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ


Η Εταιρεία έχει αναπτύξει, περιγράψει και εφαρμόζει Διεργασίες με σκοπό να εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις του Πελάτη προσδιορίζονται επακριβώς και ότι αυτές ικανοποιούνται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό.

 

 

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 

Η πολιτική ποιότητας της Εταιρείας "ΜΕΤΑΛ", στοχεύει στην πλήρη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς και των επί μέρους πελατών.


Βασική αρχή είναι η επαγγελματική δεοντολογία στις σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες της, η διαρκής ποιοτική βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων και των διαδικασιών, καθώς επίσης και η διαρκής βελτίωση του Σ.Δ.Π.

Στόχος, η προσφορά ποιοτικά άρτιων κατασκευών σε ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης, καθοριστικός στόχος αποτελεί η πλήρη ικανοποίηση του Πελάτη το οποίο επενεργεί στην ισχυροποίηση της ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας στο χώρο που δραστηριοποιείται.

Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, η Εταιρεία:

 

α)  Εφαρμόζει Μεθόδους και Διαδικασίες που ανταποκρίνονται στην τρέχουσα στάθμη της Επιστήμης και Τεχνικής καθώς και στις διατάξεις της σχετικής ισχύουσας Νομοθεσίας.

 

β) Χρησιμοποιεί κατάλληλα Μηχανήματα και εκπαιδευμένο προσωπικό, σε όλους τους τομείς της Εταιρείας.

 

γ)  Παρακολουθεί και ελέγχει συστηματικά όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας.

 

δ) Θέτει σε πρώτο πλάνο όλων των δραστηριοτήτων της την πρόληψη, έτσι που να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα εμφάνισης μη συμμόρφωσης προς τις ποιοτικές απαιτήσεις.

 

 ε) Καθορίζει στόχους ποιότητας και ελέγχει για την επίτευξή τους.


Η Εταιρεία δεσμεύεται για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι η πολιτική αυτή είναι γνωστή και κατανοητή σε όλα τα επίπεδα και ότι εφαρμόζεται από όλους τους εργαζομένους, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίησή της.

 

 

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

Η μελέτη και ο σχεδιασμός των κατασκευών γίνεται με όλα τα πρότυπα που προβλέπονται από τις διεθνείς και ελληνικές διατάξεις:


α) Ευρωκώδικας 1 (Βασικές αρχές του σχεδιασμού και δράσης στις κατασκευές) .

 

β) Ευρωκώδικας 3 (Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα)

 

γ) Ευρωκώδικας 4 (Σχεδιασμός σύνθετων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα) 

 

δ) Ελληνική Αντισεισμικού Κανονισμού (ΕΑΚ 2000)

 

ε) DIN 18800 (φορτίσεις)

 

ζ) Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος

 

η) Νέος Κανονισμός της μελέτης και κατασκευής του σκυροδέματος

 

 5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

 α) ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

 

      Η εταιρία μας από το 2001 λειτουργεί και κατασκευάζει όλα τα έργα της σύμφωνα με τις αρχές και τις διαδικασίς του Προτύπου EΛΟΤ En ISO 9001:2000.  Με την εξέλιξη του συστήματος αυτού στον Παγκόσμιο Οργανισμό και την μετεξέλιξη του σε ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008, η εταιρία μας όπως ήταν φυσικό, απέκτησε με ευκολία και το νέο πιστοποιητικό. Σήμερα, το Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας EN ISO 9001:2015, αποτελεί το πιο βασικό εργαλείο για την λειτουργία της εταιρίας μας.

     

β)  EN 1090-2

     

       Η εταιρία μας, καθώς οδηγείται στην νέα εποχή στον χώρο των κατασκευών, δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, παρά να ακολουθήσει τους νέους κανονισμούς που διέπουν και τον χώρο των μεταλλικών κατασκευών.

  

Σύμφωνα με την νομοθεσία, όλες οι εταιρίες μεταλλικών κατασκευών, πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί με το πρότυπο EN1090-2. Το πρότυπο εμβαθύνει πλέον στην ίδια την κατασκευή και όχι τόσο στην διαδικασία κατασκευής. Δηλαδή, δίνεται άμεση προτεραιότητα στα εξής:

 

 Στην ιχνηλασιμότητα των υλικών, δηλαδή το από που αυτά προέρχονται. Επίσης, αν είναι εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς και εργαστήρια και έχουν τα ανάλογα πιστοποιητικά.

 

Οι εργαζόμενοι που θα κληθούν από την εταιρία να εργαστούν στην κατασκευή, θα πρέπει να είναι άριστα καταρτισμένοι ως πρός το αντιεκείμενο το οποίο θα πρέπει να εκτελέσουν. Επίσης αυτοί που θα κληθούν να κάνουν τις συγκολλήσεις του έργου, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με την διαδικασία συγκόλλησης (που έχει επιλέξει η εταιρία), σε αρμόδιο φορέα. Η διαδικασία αυτή, φυσικά, θα πρέπει να είναι ανάλογη της της φύσης των συγκολλήσεων που εκτελούνται.                                                                                             

 Η εταιρία μας, έχει πιστοποιηθεί για το πρότυπο EN 1090-2 από την εταιρία QCERT . 

 

Copyright © - 2012 ΜΕΤΑΛ - ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ
ΤΗΛ. 2310 799.603, 2310 799.730
Κατασκευή ιστοσελίδων New Media